XS KENO - Kết quả xổ số KENO

Từ ngày

Đến ngày

Kỳ quay tiếp theo: #0138821 10:34

Kỳ quay thưởng #0138820
Ngày 22/05/2023 10:24
01 02 07 08 11 14 18 19 33 37 40 44 48 51 56 58 59 63 64 79
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138819
Ngày 22/05/2023 10:19
07 10 20 23 24 33 35 38 39 41 46 47 48 49 50 55 57 61 64 80
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138818
Ngày 22/05/2023 10:14
04 06 08 13 14 15 19 25 29 33 40 44 46 58 60 63 67 70 76 79
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138817
Ngày 22/05/2023 10:09
01 06 12 14 27 28 30 31 35 43 45 47 55 63 67 71 72 73 77 80
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138816
Ngày 22/05/2023 10:04
02 08 09 10 20 23 24 26 29 30 35 43 46 51 53 61 62 70 74 75
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138815
Ngày 22/05/2023 09:59
01 02 06 09 13 19 29 30 32 33 40 43 45 48 49 56 63 70 72 76
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138814
Ngày 22/05/2023 09:54
01 04 11 14 16 24 30 32 33 34 39 45 52 56 60 64 65 69 75 79
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138813
Ngày 22/05/2023 09:49
05 10 16 21 22 23 24 27 30 32 36 41 45 49 52 53 56 65 66 80
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138812
Ngày 22/05/2023 09:44
01 14 17 20 23 24 27 38 42 45 46 47 48 49 50 63 68 72 73 75
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Kỳ quay thưởng #0138811
Ngày 22/05/2023 09:39
02 03 05 10 11 12 19 25 31 32 34 51 54 65 67 68 69 72 76 80
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số2.000.000.000đ
Trùng 09 trong 20 số150.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số7.400.000đ
Trùng 07 trong 20 số600.000đ
Trùng 06 trong 20 số80.000đ
Trùng 05 trong 20 số20.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số800.000.000đ
Trùng 08 trong 20 số12.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số1.500.000đ
Trùng 06 trong 20 số150.000đ
Trùng 05 trong 20 số30.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số200.000.000đ
Trùng 07 trong 20 số5.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số500.000đ
Trùng 05 trong 20 số50.000đ
Trùng 04 trong 20 số10.000đ
Trùng 00 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số40.000.000đ
Trùng 06 trong 20 số1.200.000đ
Trùng 05 trong 20 số100.000đ
Trùng 04 trong 20 số20.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số12.500.000đ
Trùng 05 trong 20 số450.000đ
Trùng 04 trong 20 số40.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số4.400.000đ
Trùng 04 trong 20 số150.000đ
Trùng 03 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số400.000đ
Trùng 03 trong 20 số50.000đ
Trùng 02 trong 20 số10.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số200.000đ
Trùng 02 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số90.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số20.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000đ
15 số trở lên là số chẵn 210.000đ
13 hoặc 14 số là số lẻ40.000đ
15 số trở lên là số lẻ 210.000đ
Xác định kết quảGiá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-8056.000đ
Từ 13 số 01-4056.000đ
Xem thêm

GIỚI THIỆU VỀ KENO

Xổ Số Keno là gì?

Xổ số Keno là một trò chơi mới của Vietlott có hình thức tương tự như loto và bingo tại Việt Nam. Xổ số Keno là xổ số tự chọn số quay số nhanh chính thức được ra mắt vào thứ 6 ngày 23/08/2019. Sau các sản phẩm rất thành cũng như MEGA 6/45, MAX 3D, MAX 4D, POWER 6/55 Vietlott đã cho ra đời sản phẩm thứ 5 là Keno.

Chỉ với 10.000 đồng khi chơi xổ số Keno, bạn sẽ có cơ hội trúng thưởng lên đến 2 tỷ đồng, không trùng kết quả vẫn trúng. Xổ số Keno được phát hành từ từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút của tất cả các ngày trong tuần với tần suất quay liên tục từ 5 phút đến 10 phút/kỳ, 96 kỳ quay/ngày với số lượng vé được bán ra là không giới hạn. Trường hợp có thay đổi thời gian phát hành, lịch quay số mở thưởng Công ty Xổ số điện toán Việt Nam sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 05 ngày trước ngày có thay đổi.

Các hình thức chơi của Keno?

Có 3 hình thức chơi Keno được khách hàng lựa chọn là cách chơi cơ bản hoặc cách chơi mới chẵn - lẻ và lớn - nhỏ.

Cách chơi Keno cơ bản

Bước 1: Dùng thẻ chọn số chọn các con số từ 1 đến 10 trong tập hợp các số từ 1 đến 10.

Bước 2: Đặt cược tối thiểu 10.000 VND/bộ số.

Bước 3: Bạn có thể lựa chọn tối đa là 30 kỳ quay số.

Bước 4: Dò các số đã chọn với 20 số kết quả từ 01 đến 80. con số được rút ngẫu nhiên từ hệ thống sẽ được so với con số mà người chơi lựa chọn và đó cũng chính là kết quả của trò chơi.

♦ Lưu ý:

Vé được phát hành không được phép hủy trừ khi có lỗi kĩ thuật do vé không hoàn chỉnh hoặc do vé thiếu thông tin.

Khách hàng có thể mua vé nhiều kỳ tối đa là 30 kỳ quay liên tiếp, nhưng không được mua cách kỳ ( VD: Bạn có thể mua được kỳ 1,2,3,4,5 chứ không thể mua 1,2,4,5,6)

Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng.

Trong quá trình chơi Keno bạn có thể lựa chọn cho mình 1 hoặc 10 con số tùy thích và đấy gọi là bậc chơi.

♦ Chú ý:

Giải thưởng bên trên tương ứng với 1 lần dự thưởng 10.000 VND. Nếu tham gia bao nhiêu lần thì giải thưởng nhận được sẽ gấp bấy nhiêu lần tương ứng.

Đối với giải thưởng cao nhất ( trúng 10 số) tổng số tiền trả thưởng tối đa cho mỗi kì quay là 10 tỷ.

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

Cách chơi Keno chẵn - lẻ

Cách chơi rất đơn giản. Khi chơi bạn chỉ cần chọn chẵn hoặc lẻ và giá trị đặt cược để có thể tham gia chơi.

Tổng chi phí cho 1 lượt tham gia dự thưởng của mỗi khách hàng cho 1 kỳ quay thưởng là 10.000đ. Hoặc là bội số của 10.000đ trong các trường hợp người tham gia dự thưởng chọn nhiều lần trong cùng 1 kỳ quay số.

Với cách chẵn – lẻ này người chơi chỉ việc chọn hình thức chơi, mà không cần chọn số. Sự ra đời cách chơi này đã giúp khách hàng thực sự giải tỏa mà cũng không cần căng thẳng khi không biết nên chọn số nào.

Kết quả xổ số Keno chẵn - lẻ

Chẵn: Trong 20 con số nếu có 13 số trở lên ra số chẵn (2,4,6,10,12, 24 ...)

Lẻ: Trong 20 con số nếu có 13 số trở lên ra số lẻ (3,5,7,9,11,13,15…)

Cơ cấu lĩnh thưởng Keno chẵn - lẻ

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.

Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung sau.

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.

Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Cách chơi Keno lớn - nhỏ

Cách chơi rất đơn giản. Người chơi chỉ cần chọn Lớn - Nhỏ và giá trị đặt cược để tham gia kỳ quay thưởng.

Khi chọn Lớn: Có từ 13 con số nằm trong khoảng số từ 41 – 80

Khi chọn nhỏ: từ 13 con số nằm trong khoảng số từ 01 – 40

Tổng chi phí cho 1 lượt tham gia dự thưởng của mỗi khách hàng cho 1 kỳ quay thưởng là 10.000đ. Hoặc là bội số của 10.000đ trong các trường hợp người tham gia dự thưởng chọn nhiều lần trong cùng 1 kỳ quay số

Kết quả xổ số Keno Lớn – nhỏ

- Lớn: Trong 20 số xổ ra, có 13 số trở lên nằm trong vùng số từ 41 – 80

- Nhỏ: Trong 20 số xổ ra, có 13 số trở lên nằm trong vùng số từ 01 - 40

Cơ cấu lĩnh thưởng Keno Lớn – nhỏ

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Ai có thể tham gia chơi xổ số Keno

Bạn có thể tham gia chơi xổ số Keno nếu bạn:

- Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

- Là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có).

Go to top